Entisöinti

Sääntöjensä mukaisesti Kymen Automobiilikerhon tarkoituksena on edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan, koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja kehittää keskusliiton tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan. Usein harrastajan tavoitteena on ajoneuvon kunnostaminen museoajoneuvoksi.

Entisointi1

Museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä vähintään 30 vuoden ikäinen ajoneuvo, joka on säilynyt alkuperäisen kuntoisena tai se on entisöity tai konservoitu asianmukaisesti. Tämä määritelmä sisältyy lakiin. Museoajoneuvoilla on mm. vapautus käyttömaksuista ja edullisemmat vakuutukset. Ajoneuvon museokelpoisuuden tarkastaa keskusjärjestö SAHK:n kouluttamat tarkastajat. Kymen Automobiilikerhon toimialueen museoajoneuvotarkastajien yhteystiedot löytyvät täältä ja Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto SAHK ry:n sivuilta saa lisää tietoa museoajoneuvoista.

 

Entisöintistipendi
 Kymen Automobiilikerho r.y. on vuodesta 2000 alkaen jakanut vuosittain yhden tai useamman entisöintistipendin kannustaakseen entisöintityötä ja museoajoneuvoharrastusta. Stipendiin varattu summa voi vaihdella vuosittain. Se voidaan myös jättää jakamatta, ellei edellytykset täyttävää kohdetta ole valmistunut.

 

Stipendin saamisen perusedellytykset

Hakija on ollut vähintään yhden vuoden Kymen Automobiilikerho r.y:n jäsen. Stipendi kohdistuu yhteen hakijan omistuksessa olevaan moottoriajoneuvoon. Entisöintityö on hakijan toimesta aloitettu ja toteutettu pääosin omana työnä. Entisöintityö on laadukkaasti loppuun suoritettu ja ajoneuvo on hakuvuoden aikana museoajoneuvo- tarkastettu ja hyväksytty. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle joulukuun aikana. Liitteenä on oltava riittävä määrä aineistoa (mm. valokuvia projektin etenemisestä), josta voidaan todeta suoritetut toimenpiteet.

 

Stipendin saajan valintaan vaikuttavia asioita ovat mm.

1. Tehdyn entisöintityön määrä
2. Saavutettu lopputulos, työn laatu
3. Entisöintikohteen yleinen merkitys Suomen
ajoneuvohistoriassa

Johtokunta käsittelee hakemukset tammi-helmikuun aikana.
Laatuarviointi perustuu museoajoneuvokriteereihin.
Stipendi luovutetaan kevätvuosikokouksen yhteydessä.