Säännöt

 
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kymen Automobiilikerho r.y. ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:een.
 
2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan, koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja kehittää keskusliiton tarkoitusperiä edistävää toimintaa omalla toimialueellaan. Toiminta on yleishyödyllistä, eikä tavoitteena ole tuottaa voittoa.
 
3§ Toiminnan tukeminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyajo-, näyttely- ja kilpailutapahtumia museo- ja harrasteajoneuvoille ja toimeenpanee kokous-, koulutus-, keskustelu- sekä tiedotustilaisuuksia. Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittamaan anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan sekä omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.
 
4§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia voi johtokunta jäseniksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkaisjäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on varsinaisena jäsenenä jossakin Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n jäsenyhdistyksessä ja on maksanut sen kautta liiton jäsenmaksuosuuden.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäsen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, rinnakkaisjäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Esityksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.
 
5§ Jäsenluettelo
Yhdistyksen johtokunta pitää luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.
 
6§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, rinnakkaisjäseniltä, perhejäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, rinnakkaisjäseniltä perittävän rinnakkaisjäsenmaksun sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
 
7§ Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.
Johtokunta on yhdistyslaissa mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä johtokunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on todistettavasti saanut tiedon päätöksestä.
Jäsen, joka ei ole suorittanut yhdistyksen määräämiä jäsenmaksuvelvollisuuksiaan vuoden ajalta, eikä täytä niitä uuden
maksukehotuksen saatuaan yhden (1) kuukauden kuluessa, katsotaan eronneeksi.
 
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa johtokunnan tarkemmin päättämänä päivänä. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Kutsu yhdistyksen kokouksiin tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 16 § ja 17§ mainituista asioista. Ãänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Rinnakkaisjäsenellä, perhejäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Kerhon edustajat Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n kokouksiin valitaan SAHK ry:n kokouksia edeltävässä kuukausikokouksessa sen mukaan, kuin keskusliiton säännöt ja yhdistyksen jäsenmäärä edellyttävät.
 
9 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, johtokunnan tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä ja muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkun asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10§ Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kokouksessa mahdollisesti tarvittavat muut toimihenkilöt.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
Käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.
Esitetään yhdistyksen tilit päättyneeltä tilivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
11§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kokouksessa mahdollisesti tarvittavat muut toimihenkilöt.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten matka- ja muut korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sen mukaan kumpi heistä on erovuorossa, seuraavan tammikuun 1. päivänä alkavaksi kaksivuotiskaudeksi, sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle samaksi kaksivuotiskaudeksi.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä alkavalta tilivuodelta sekä heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
12§ Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Näiden kaikkien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Muista johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisessä näiden sääntöjen voimaantulon jälkeisessä syyskokouksessa katsotaan erovuoroisiksi ne, jotka vanhojen sääntöjen mukaan tulisivat erovuoroon lähinnä seuraavassa vuosikokouksessa.
Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu johtokunnan keskuudessaan sopimalla tavalla, ja kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
 
13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai johtokunnan määräämä henkilö yksin.
 
14§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen kevätkokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
 
15§ Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta puoltaa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen johtokunta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisena johtokunnalle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
 
16§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkauduttua on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
 
17§ Säännöissä määräämättömät asiat
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia.
 
 
Kymen Automobiilikerho r.y.